Metodologia de treball

Metodologia de treball

La teràpia que s’ofereix en el centre de psicologia INFANS es basa en una intervenció cognitiu-conductual, tot i que també fem ús d’altres branques de la psicologia com la teràpia estratègica. En les intervencions es combina el treball individual amb l’infant o adolescent i el treball individual amb la família amb espais de trobades conjuntes entre pares i fills. Des de l’inici del tractament amb el menor i durant la duració d’aquest, els professionals del centre INFANS també desenvolupen un treball d’assessorament i suport permanent amb l’escola quan aquest és necessari i amb l’autorització sempre dels progenitors.

En el rerefons de tota intervenció sempre hi ha un clima de confiança i col·laboració que permet establir el vincle necessari perquè la teràpia evolucioni favorablement. Les teràpies i intervencions sempre son personalitzades i adaptades als infants i adolescents amb qui s’ha de treballar conjuntament per dotar-lo d’eines i dels recursos necessaris perquè pugui fer front a la seva problemàtica i recuperar-se el més aviat possible.

La intervenció amb l’infant/adolescent per part dels professionals del centre INFANS segueix la següent estructura:

1ª Visita amb els PROGENITORS

Aquesta primera visita és en realitat una entrevista amb els progenitors. És un espai exclusiu pels pares perquè exposin còmodament la seva preocupació envers el seu fill. Durant aquesta entrevista es recull el motiu de consulta i es realitza l’anamnesi o història clínica del menor. És molt probable que en aquesta primera visita s’entreguin als pares qüestionaris o tests que complementen al motiu de consulta exposat. Abans de finalitzar la visita s’acordarà amb els progenitors les següents visites.

1ª Visita amb l’ INFANT / ADOLESCENT

Aquesta visita té un caire especial i molt important perquè és el primer contacte del menor amb el qui serà el seu terapeuta i referent que l’acompanyarà i guiarà durant tot el procés de recuperació i millora terapèutica. D’aquest primer contacte en dependrà la continuïtat. Per tant, aquesta visita està enfocada sobretot per crear el vincle terapèutic i establir un clima de confiança i de col·laboració mútua. És un espai exclusiu pel nen o l’adolescent perquè s’expressi lliurement amb confiança i sinceritat sobre allò que la dut a consulta.

Fase de Valoració i Exploració del motiu de consulta

Aquesta fase pot comprendre al voltant de 4 visites amb l’infant o adolescent i sempre es realitzen en consulta. Aquesta exploració es realitza a través del diàleg, d’activitats e inclús a través de l’administració d’algún test o qüestionari. Durant aquesta fase de valoració, i sempre que el professional ho consideri necessari es contacta amb l’escola del menor previ acord i autorització dels progenitors.

Pla de Treball Terapèutic (tractament)

A partir de la informació recollida en les anteriors fases es realitza un pla de treball terapèutic personalitzat e individualitzat on s’exposen i es detallen els objectius terapèutics, així com la temporalitat i les persones que participaran en aquest procés. Aquest pla de treball s’explica tant als progenitors com al menor sempre buscant la seva col·laboració e implicació perquè la intervenció tingui èxit. Em de tenir present que els adults de l’entorn més proper del menor formen part, en menor o major grau, de la causa, evolució i manteniment del problema o dificultat que presenta el menor, per tant, la seva manera d’afrontar aquesta situació problemàtica condiciona la intervenció psicològica. Quan més petit és el nen més alta és la necessitat de recórrer a persones del seu entorn més proper per la bona evolució del seu procés terapèutic.

Si en la fase anterior s’ha considerat oportú contactar amb l’escola, també es realitzarà una coordinació amb el context escolar referent al tractament del menor posant èmfasis en aquells objectius terapèutics que fan referència a aquest context.

Visites de Seguiment

Durant l’execució del pla de treball s’alternen visites del menor amb visites amb els progenitors i visites conjuntes pares-fills-terapeuta per anar valorant la consecució dels objectius terapèutics prèviament acordats. Referent al context escolar del menor, es realitzen coordinacions per assessorar cap a la consecució dels objectius terapèutics referents a aquest context.

Tancament del cas

Tindrà lloc quan s’aconsegueixin els objectius terapèutics plantejats en el pla de treball terapèutic.