Psicologia Forense

Psicologia Forense

Què és la psicologia forense?

La psicologia forense és l’àrea de la psicologia que intervé en els processos judicials amb la finalitat d’aportar dades i coneixements que ajudin a resoldre els casos que es presenten.

En el Centre de Psicologia INFANS, apliquem la psicologia forense en l’àmbit del dret de família, intervenint en les següents àrees:

  • Guarda i custòdia dels menors.
  • Establiment de plans de parentalitat, règim de visites i seguiment del mateix.
  • Adopció i tutela de menors.
  • Conseqüències psicològiques de la separació i/o el divorci.
  • Mediació familiar.
  • Violència familiar.

Què és un peritatge psicològic o informe pericial?

Entenem com peritatge psicològic els informes redactats per un pèrit, especialista en psicologia, que serveix com a font d’assessorament al jutge en les qüestions que es sol·licitin. És un document que conté informació clínica i que té caràcter jurídic. Ha de ser imparcial i el contingut ha de mostrar-se al jutge, a les parts i al client sota el seu previ coneixement.

Com realitzem un peritatge psicològic en el Centre de Psicologia INFANS?

El procés del peritatge psicològic consta de 4 fases:

Primera visita de consulta i assessorament.

En aquesta fase s’exposa la situació actual que es presenta i el motiu de consulta.

Avaluació mitjançant l’entrevista clínica i proves psicològiques adaptades a cada cas, i documentació del cas.

Aquesta fase pot comprendre al voltant d’unes 6 visites amb els progenitors i el menor. Aquesta fase de valoració i exploració podrà comprendre l’estudi i anàlisi a través d’eines i instruments dissenyats per a tal fi d’aspectes emocionals, conductuals o d’interacció social, de capacitat cognitiva, i d’habilitats parentals o personalitat, sempre en funció de la necessitat i la demanda de consulta.

Realització de l’informe pericial i entrega del mateix.

La professional realitzarà l’informe pericial, basant-se en l’entrevista clínica i les proves psicològiques, i l’entregarà al progenitor sol·licitant.

Ratificació de l’informe i vista oral.

En el cas que fos necessari, la professional assistirà al judici per a ratificar l’informe pericial realitzat.