Avaluació Psicològica

Avaluació psicològica

Què és una avaluació psicològica?

Una avaluació psicològica és un procés de recollida d’informació dirigida per un psicòleg especialitzat, per mitjà de diferents tècniques i eines (test i entrevistes) creades amb aquesta finalitat. La finalitat per la qual es realitza el procés d’avaluació psicològica determina les proves i el posterior informe. Normalment l’avaluació aporta informació sobre el funcionament i capacitats de la persona en determinades àrees, i ajuda a predir el comportament i funcionament en el futur.

L’avaluació psicològica és el pas previ per construir la intervenció o tractament psicològic davant un trastorn clínic.

L’avaluació infanto-juvenil manté algunes similituds amb la dels adults, especialment pel que fa a la necessitat de l’estudi científic de conductes i de comptar amb instruments fiables (que siguin necessaris en el mesurament) i vàlids (que mesuren la variable que pretenen mesurar i no altres). No obstant això, l’avaluació amb nens suposa un gran repte per al professional i requereix de coneixements i tècniques especials. El nen és un “ésser en desenvolupament”, en permanent canvi i, tot i que aquest desenvolupament es pot considerar que es dona al llarg de tota la seva vida, és en l’etapa infantil i adolescent quan es donen els canvis biològics i conductuals que més transcendència tindran en la “construcció” de la persona adulta.

El pronòstic evolutiu del trastorn varia en funció de les diferents edats en què s’ha iniciat el mateix, condicionant, al seu torn, la gravetat i possible cronicitat dels símptomes.

Per a nosaltres, en el centre de psicologia INFANS l’avaluació psicològica ha de ser, en tots els casos, el més exhaustiva possible, i ha de tenir l’objectiu de localitzar l’origen de les dificultats o de detallar els processos psicològics que es volen valorar, avaluant tants subprocessos o aspectes com siguin necessaris. En funció de la necessitat i la demanda de consulta, així com de l’àmbit en el que s’enquadri l’avaluació, aquesta podrà comprendre l’estudi i anàlisi d’aspectes emocionals, conductuals o d’interacció social, de capacitat cognitiva, i d’habilitats o personalitat.

S’ha de tenir en compte que, quan més precisa sigui l’avaluació, més individualitzat i ajustat serà el pla de treball terapèutic (tractament) i, per tant, major eficiència garantirà.

Objectius

En el cas dels nens i adolescents l’objectiu d’una avaluació psicològica sempre és conèixer els aspectes evolutius, maduratius, de desenvolupament, intel·lectual, cognitius, emocionals i afectius:

1. Conèixer les causes i factors que intervenen en l’origen, desenvolupament i manteniment del problema. Identificar els factors de risc en l’entorn familiar, escolar i social del menor.
2. Conèixer les fortaleses del menor. Identificar els factors de protecció de l’entorn familiar, escolar i social del menor.
3. Conèixer el desenvolupament psicobiològic de l’infant. Quins són els signes, símptomes, síndromes o malalties que presenta o ha presentat.
4. Avaluar les dificultats conductuals, emocionals i / o relacionals.
5. Avaluació de les Funcions cognitives.
6. Fer el judici clínic en base a les dades obtingudes: realitzar el diagnòstic, o bé, la valoració o orientació diagnòstica.
7. Elaborar i aplicar el pla d’Intervenció Terapèutic (tractament).

En una valoració psicològica les fonts d’informació son diverses: el propi menor, la seva família i el seu context escolar son les més rellevants.

Quan és necessària una avaluació psicològica?

Com a regla general, és necessària la consulta i avaluació psicològica quan un menor presenta conductes inadequades ja sigui per acció o omissió (sempre que no siguin esperables per edat i/o per la seva cultura), si aquestes conductes inadequades són freqüents (persistents en el temps) i quan la magnitud d’aquestes conductes és excessiva i/o cursen amb un deteriorament significatiu en el rendiment escolar o en les relacions amb la seva família o companys causant un malestar i patiment significatius.

En el centre de psicologia INFANS realitzem avaluacions i exploracions psicològiques des d’un abordatge integral oferint un servei especialitzat de diagnòstic, assessorament i tractament de les problemàtiques característiques de la infància i l’adolescència que afecten i alteren el rendiment escolar, els aprenentatges i l’adaptació escolar, les relacions socials i l’adaptació social, la conducta i l’estat d’ànim del menor que les pateix.

Les exploracions psicològiques que es realitzen en el centre INFANS són referents a les següents problemàtiques en l’àmbit infanto-juvenil:

– Trastorn per Dèficit d’Atenció /Hiperactivitat (TDA-H)
– Trastorn Específic de l’Aprenentatge (subtipus: lectura, escriptura, càlcul)
– Trastorn Depressió Infantil
– Trastorn d’Ansietat Infantil (subtipus trastorn d’ansietat per separació, fòbies, trastorn d’ansietat social, agorafòbia, trastorn d’ansietat generalitzada)
– Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC)
– Trastorns disruptius, del control dels impulsos i de la conducta (subtipus: trastorn negativista desafiant, trastorn explosiu intermitent, trastorn de la conducta, trastorn de la personalitat antisocial)
– Processos adaptatius (separacions, dols i altres dificultats familiars o socials)
– Trastorns somàtics (enuresi, encopresi i cefalees, entre d’altres)

Com realitzem una avaluació psicològica en el centre de psicologia INFANS?

En el centre de psicologia INFANS realitzem avaluacions i exploracions psicològiques des d’un abordatge integral oferint un servei especialitzat de diagnòstic, assessorament i tractament de les problemàtiques característiques de la infància i l’adolescència que afecten i alteren el rendiment escolar, els aprenentatges i l’adaptació escolar, les relacions socials i l’adaptació social, la conducta i l’estat d’ànim del menor que les pateix.

L’avaluació i exploració psicològica de l’infant/adolescent en el centre de psicologia INFANS segueix la següent estructura:

1ª Visita amb els PROGENITORS
Aquesta primera visita és en realitat una entrevista amb els progenitors. És un espai exclusiu pels pares perquè exposin còmodament la seva preocupació envers el seu fill. Durant aquesta entrevista es recull el motiu de consulta i es realitza l’anamnesi o història clínica del menor. En aquesta primera visita s’entreguen als pares qüestionaris i tests perquè els contestin sempre en referència al menor avaluat dins el context familiar i que complementen al motiu de consulta exposat.

Fase de Valoració i Exploració del motiu de consulta
Aquesta fase pot comprendre al voltant d’unes 6 visites amb l’infant o adolescent i sempre es realitzen en consulta en horari de matí. Aquesta fase de valoració i exploració podrà comprendre l’estudi i anàlisi a través d’eines i instruments dissenyats per a tal fi d’aspectes emocionals, conductuals o d’interacció social, de capacitat cognitiva, i d’habilitats o personalitat, sempre en funció de la necessitat i la demanda de consulta.
Durant aquesta fase de valoració i exploració i sempre amb el consentiment dels pares, es realitza una coordinació amb el context escolar i també s’entreguen qüestionaris i test a la mestra del menor perquè els contesti sempre en referència al menor avaluat dins el context escolar.

Sessió de Devolució
A partir de la informació recollida del context familiar, escolar i de les dades aportades pels diferents tests i qüestionaris administrats al menor avaluat s’elabora l’informe psicològic on s’exposa tota la informació recollida, els resultats obtinguts i es realitza el diagnòstic o la valoració diagnòstica. Aquest informe s’explica i s’entrega als progenitors en la sessió de devolució posant punt i final a l’avaluació psicològica. En aquesta mateixa sessió de devolució s’explica els pares el pla de treball terapèutic o tractament que s’elabora en base els resultats obtinguts en l’avaluació psicològica per tal que sigui el més personalitzat possible, i s’indicarà els objectius terapèutics i el tipus d’intervenció a seguir:

• Psicoteràpia (individual i/o familiar)
• Reeducació psicopedagògica
• Rehabilitació cognitiva