Reeducacions Psicopedagògiques

Reeducacions Psicopedagògiques

Reforç escolar o Reeducació Psicopedagògica?

Quan un nen presenta dificultats escolars, als pares se’ls presenten una sèrie de diferents alternatives per tal de millorar l’aprenentatge i el rendiment dels seus fills. Aquestes poden anar des del clàssic “apuntar a repàs”, matricular-los a una acadèmia d’estudi o la reeducació psicopedagògica. No hi ha cap opció que resulti més beneficiosa que un altre ni son necessàriament excloents les unes de les altres. Qualsevol pot ser beneficiosa i vàlida per aconseguir millorar els resultats acadèmics, la clau està en fer una bona elecció en funció de cada cas.

Les reeducacions psicopedagògiques són intervencions psicoeducatives orientades a alumnes, ja sigui de primària o secundària, que presentin  dificultats en l’àmbit acadèmic que interfereixen en l’adequat progrés de l’alumne i la consecució de les metes marcades en els diferents plans educatius. Generalment, aquestes dificultats estan relacionades amb la presència d’algun trastorn específic com la dislèxia, la discalcúlia, el TDAH, el TEL (Trastorn Específic del Llenguatge), el TANV (Trastorn d’Aprenentatge No Verbal), TEA (trastorns de l’espectre autista), etc.

La reeducació psicopedagògica no està enfocada única i exclusivament sobre els continguts del currículum escolar. La seva eficàcia es basa en anar més enllà i enfoca els seus objectius cap a la millora de les causes que fan que un alumne no estigui tenint un rendiment adequat, per exemple, és força habitual trobar alumnes amb una baixa comprensió lectora o pobre expressió escrita i per molt que es treballin sobre els continguts del curs que estiguin cursant és difícil que puguin obtenir bons resultats si no comprenen bé allò que llegeixen o no saben expressar bé tot el que saben. Per tant, en aquests casos la intervenció psicoeducativa es centrarà en la millora de l’eficàcia lectora o escrita de l’alumne. A més a més, en la majoria dels casos sol ser necessari treballar sobre la motivació, l’organització i planificació per tal d’aconseguir que els alumnes siguin autònoms i es sentin capaços d’afrontar qualssevol dificultat per ells mateixos.

Aquesta tasca és essencial que sigui duta a terme per psicòlegs, pedagogs o psicopedagogs ja que compten amb els coneixements necessaris sobre les dificultats d’aprenentatge i les problemàtiques de comportament que hi poden anar associades. També realitzen un intervenció enfocada a la millora de les competències individuals implicades en els processos d’aprenentatge; com poden ser l’atenció, la memòria, el raonament lògic o matemàtic etc.

En conclusió, si el que ens interessa és la millora dels coneixements en una assignatura específica si hi ha uns bons hàbits i tècniques d’estudi és recomanable optar per el reforç escolar. En canvi, si ens trobem que el nostre fill presenta una dificultat específica d’aprenentatge, que existeixen altres factors de comportament que estan motivant un baix nivell de motivació i rendiment, o si el que es pretén és millorar les tècniques i hàbits d’estudi és recomanable optar per la reeducació psicopedagògica. En aquesta taula podeu veure les principals diferències entre les reeducacions psicopedagògiques i el reforç escolar convencional.

La bona evolució de la intervenció psicopedagògica depèn en gran mesura de:

 1. L’ edat  que té el menor
 2. El grau d’endarreriment del menor comparat amb el seu grup d’edat.
 3. El grau de motivació davant la feina escolar.
 4. Els problemes de conducta que puguin acompanyar a les dificultats acadèmiques.

 

Les reeducacions psicopedagògiques en el centre INFANS

En el centre de psicologia INFANS realitzem reeducacions psicopedagògiques personalitzades i amb un acompanyament individualitzat i ajustat a les necessitats especifiques de cada alumne. Establim els objectius de les reeducacions tenint en compte el perfil individual de l’alumne establert en l’avaluació psicològica prèvia a la intervenció. Així doncs, per realitzar correctament reeducacions psicopedagògiques és imprescindible realitzar prèviament una avaluació psicològica i conductual del menor perquè abans de tot, cal considerar quins són els motius del baix rendiment acadèmic.

Les reeducacions en el centre INFANS es realitzen amb un professional especialitzat on s’aborden les dificultats des de tres perspectives:

 • Escolar: introduint les tècniques i mètodes d’estudi, estratègies de memorització, recuperació d’aprenentatges, preparació d’exàmens.
 • Cognitiva:  estimulant habilitats i capacitats com l’atenció, el raonament, la memòria o la concentració.
 • Emocional: reforçant l’autoestima i l’autoconcepte, afavorint la motivació i les habilitats socials i emocionals de l’infant o adolescent.  

Així doncs, en el centre INFANS no només ens centrem en el rendiment acadèmic sinó que també ens centrem i treballem altres factors essencials per a fonamentar una bona actitud davant la tasca acadèmica com poden ser factors emocionals i conductuals. Estimulem les diferents funcions cognitives, fomentem la generació i generalització d’estratègies i ajudem a que l’alumne desenvolupi recursos propis mitjançant les seves potencialitats que permetin compensar i millorar aquelles àrees on el seu rendiment sigui deficitari o millorable. Les reeducacions ens permeten potenciar les  habilitats facilitant-li els recursos, les eines i les estratègies d’aprenentatge necessàries per fer front a les dificultats, afavorint així la seva autonomia i motivació personal vers les tasques escolars i acadèmiques.

Tanmateix, la nostra intervenció psicopedagògica sol incloure també l’assessorament a pares: informar sobre quines són les característiques de les dificultats observades durant l’avaluació psicològica i que es realitza prèviament a la intervenció així com també la de donar pautes per al maneig de molts comportaments que es produeixin a casa i que poden ser font de conflicte a l’hora d’estudiar o fer els deures.

Per últim, també englobem dins del treball en la reeducació psicopedagògica la comunicació i coordinació amb l’escola per tal d’assessorar e informar de quines son les causes de les dificultats en els aprenentatges acadèmics de l’alumne, sobre les ajudes o adaptacions curriculars o recursos que poden millorar el seu aprenentatge i resultats acadèmics així com també assessorar sobre aquelles estratègies de modificació de conducta a l’aula que poden beneficiar l’actitud envers la tasca acadèmica de l’alumne i la seva predisposició cap a l’estudi així com també el seu rendiment acadèmic.

El fet de realitzar prèviament l’avaluació psicològica ens permet identificar i concretar les causes de les dificultats en els aprenentatges de l’alumne alhora que podem conèixer   també els seus punts forts i dèbils dels diferents processos cognitius implicats en els aprenentatges. I axiò ens assegura poder realitzar una intervenció tant a nivell individual amb el propi alumne com un assessorament als pares i, sobretot a l’escola, el més personalitzat i individualitzat possible al perfil cognitiu de l’alumne.

Les reeducacions psicopedagògiques són sessions, d’una o dues hores setmanals.

En el centre de psicologia INFANS les reeducacions psicopedagògiques tracten:

 • Dificultats en la lectoescriptura i la comprensió lectora o Dislèxia
 • Dificultats en el traç / grafia o Disgrafia
 • Dificultats en el raonament matemàtic i el càlcul o Discalcúlia
 • Dificultats en l’organització i la planificació de les tasques acadèmiques i el temps d’estudi.
 • Adquisició d’hàbits i de tècniques d’estudi.
 • Dificultats amb l’autocontrol i la impulsivitat o TDAH
 • Dificultats atencionals o TDA
 • Trastorn de l’Aprenentatge No Verbal o TANV
 • Trastorn Específic del Llenguatge o TEL

Els nens amb aquests trastorns solen millorar amb la intervenció psicopedagògica no presentant, en la majoria dels casos, més problemes en la vida adulta. Tanmateix, si les dificultats d’aprenentatge no són precoçment tractades poden produir, a part del retard educatiu, un conjunt de situacions “secundàries” indesitjables per al procés d’ensenyament i aprenentatge: repetits fracassos solen portar a la desmotivació, aversió per l’escola conjuntament amb respostes emocionals i conductuals inadequades.